Przedszkole nr 121 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole121.edu.wroclaw.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Treści niedostępne:

 • brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Wyłączenia:

 • zdjęcia, obrazki oraz pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Zioło,
sekretariat.p121@wroclawskaedukacja.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 798 67 60 wew. 30.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Przedszkola nr 121 „Zielone Przedszkole” we Wrocławiu mieszcząca się przy ulicy Tramwajowej 34

jest budynkiem parterowym , bez windy, dostępnym dla osób na wózkach.
Do budynku Przedszkola Nr 121 we Wrocławiu prowadzi jedno wejście od ul. Tramwajowej oznaczone tablicą informacyjną oraz podświetlanym logiem placówki. Do wejścia prowadzą dwustopniowe schody oraz podjazd dla wózków.

 • Pierwsze drzwi wejściowe otwarte w godzinach pracy, drugie bezpośrednie do budynku zabezpieczone elektronicznym zamkiem otwieranym dzięki kartom wejściowym.
 • Informacje głosowe, pętle indukcyjne, pochylnie, platformy – niedostępne.
 • Przedszkole posiada na terenie parking , nie ma wyznaczonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Możliwość obsługi osób słabosłyszących lub niesłyszących – w budynku przedszkola można skorzystać z tłumacza języka migowego. Osoba niesłysząca lub niedosłysząca celem skorzystania z w/w usługi, zobowiązana jest zgłosić taką chęć co najmniej na 2-3 dni robocze przed dniem, w którym chciałaby załatwić sprawę w przedszkolu.

Zgłoszenie zostanie przekazane do właściwego pracownika przedszkola, który skontaktuje się za pomocą wybranego przez Klienta sposobu komunikowania się w celu potwierdzenia miejsca i terminu spotkania.

ZAPOTRZEBOWANIE NA BEZPŁATNĄ USŁUGĘ TŁUMACZENIA JĘZYKA MIGOWEGO
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego wydruk z GUSu

Data publikacji strony: 2015-12-17.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-23