kaczki-grO nas

Kaczuszki to my! Jesteśmy grupą dzieci 4-letnich. Każdego dnia odkrywamy nasze przedszkole, do którego przychodzimy z wielką radością. Miło spędzamy czas w naszej kolorowej sali, bawiąc się w kącikach zainteresowań. Podczas zajęć uczymy się wierszy, piosenek, chętnie malujemy, rysujemy i lepimy. Dużą część dnia będziemy spędzać na dworze( o ile pozwoli na to pogoda). Po intensywnej pracy i wielu wrażeniach związanych z odkrywaniem otaczającego świata, chętnie odpoczywamy słuchając kołysanek lub bajek. Będziemy dalej prowadzić profilaktykę logopedyczną poprzez zabawy logopedyczne.

Mamy nadzieję, że będzie to rok ciekawy, obfitujący w niezapomniane przeżycia, a praca w tym roku szkolnym przyniesie satysfakcję i radość z poznawania otaczającego nas świata zarówno dzieciom jak i rodzicom. Będziemy eksperymentować!

W naszej grupie pracują pani Anna Słowik i Alicja Podejma a pomaga nam niezawodna pani Małgosia Jaszczuk.

Kaczuszki w liczbach 🙂

Mamy 4 lata. Jesteśmy roześmiani

Mamy 4 lata
Uroczych dziewczynek w naszej grupie jest 11
Rezolutnych chłopców mamy 9

“Kaczuszkowe ” zajęcia dodatkowe

Dwa razy w tygodniu pani Justyna ma z nami zajęcia gimnastyczne. Zajęcia logopedyczne  prowadzone są przez panią Iwonkę . Chętne dzieci mają  katechezę z bratem Wojciechem z pobliskiej parafii.  Ćwiczenia rytmiczne i rytmikę  prowadzone są przez panią Kasię. Raz w tygodniu ćwiczymy  w ramach programu “Mali wspaniali” oraz uczymy się j, niemieckiego z panią Iwonką Finke.

Nasze piosenki i wierszyki 

Piosenka: Wiosna wita nas!

1.Płynie, płynie woda,                                             2. Lecą, lecą ptaki,

szumi, szumi las.                                                       wracają do gniazd.

Rośnie, rośnie trawa.                                                 Rozkwitają kwiaty.

Wiosna wita nas!                                                      Wiosna wita nas.

 

 

Wierszyk :

,,WIOSNA PRZYSZŁA DO NAS ’’

 

Już nie musisz brać szalika

śnieg topnieje na chodnikach

Dłuższe dni

i krótsze noce

czasem motyl zatrzepocze

Nawet borsuk już się zbudził

chce podobno wstać do ludzi

Ciepły deszczyk leje z nieba

słońce grzeje kiedy trzeba

Wiosna, wiosna, wiosna przyszła do nas

cała kolorowa, ukwiecona

Będą śpiewać ptaki, kwitnąć róże

Zostań wiosno

zostań śliczna

zostań z nami jak najdłużej tu

 

 

 

Co robią “Kaczuszki” w  Marcu

DZIECKO:

 • opowiada własnymi słowami treść obrazków
 • potrafi nazwać aktualną porę roku i opisać słownie jej cechy charakterystyczne
 • dostrzega prawidłowości i zależności między zjawiskami w najbliższym otoczeniu
 • uważnie słucha opowiadania i zadaje pytania do jego treści
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory i kolory tęczy
 • dostrzega różne odcienie danego koloru
 • dostrzega, że ten sam kolor występuje w różnych przedmiotach (obiektach) przyrodniczych
 • umie liczyć, wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności
 • grupuje przedmioty według określonych kryteriów
 • sprawnie łapie i rzuca określony przedmiot do kolegów
 • dostrzega pojedyncze cechy przedmiotów
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych
 • dostosowuje ubranie do aktualnej pogody
 • samodzielnie ubiera się i rozbiera, w miarę swoich możliwości
 • prowadzi obserwacje ukierunkowane obiektów przyrodniczych
 • dostrzega różnice w szczegółach obrazków
 • dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania po śladzie

DZIECKO:

 • aktywnie uczestniczy w zabawach twórczych
 • zgłasza oryginalne pomysły rozwiązania problemu
 • rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty muzyczne
 • rozpoznaje brzmienie wybranych instrumentów muzycznych
 • stara się aktywnie uczestniczyć we wspólnych działaniach – zadaje pytania, aby zaspokoić ciekawość
 • uważnie słucha zdania innych oraz spokojnie przedstawia swoje sądy i opinie
 • w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych
 • opowiada treść swoich rysunków, tworząc kilkuzdaniowe wypowiedzi
 • ma poczucie sprawstwa i odczuwa radość z wykonanej pracy
 • sprawnie posługuje się przyborami kreślarskimi – prawidłowo trzyma kredkę
 • wykazuje spontaniczną aktywność ruchową
 • rozpoznaje dźwięki z otoczenia oraz określa ich charakter
 • wskazuje kierunek pochodzenia dźwięku
 • jest zainteresowane otaczającym światem społeczno-technicznym
 • samodzielnie przeprowadza proste doświadczenia i uważnie obserwuje przebieg zjawisk
 • przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach
 • wnioskuje o wprowadzonych i obserwowanych zmianach
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw
 • sprawnie posługuje się nożyczkami
 • wykonuje improwizacje instrumentalno- muzyczne na wybranych przez siebie instrumentach

DZIECKO:

   • wnioskuje o obserwowanych zmianach w przyrodzie w związku ze zmianą pór roku
   • zna cykliczne następstwo pór roku
   • zna i opisuje niektóre zjawiska atmosferyczne występujące wiosną
   • stosuje w wypowiedziach nowo poznane wyrazy dotyczące opisu cech pory roku zgodnie z ich znaczeniem
   • potrafi nazwać aktualną porę roku i opisać słownie jej cechy charakterystyczne
   • chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych
   • rozpoznaje odgłosy przyrody i umie je naśladować
   • rozpoznaje i nazywa wiosenne kwiaty
   • rozumie pojęcie „zwiastuny wiosny”
   • rozpoznaje i nazywa kilka gatunków ptaków przylatujących wiosną do Polski
   • prowadzi proste obserwacje przyrodnicze
   • zna fazy rozwoju rośliny i wie, czego potrzebuje roślina do wzrostu
   • umie regulować długość i natężenie fazy wdechu i wydechu
   • potrafi dzielić wyrazy na sylaby
   • śpiewa piosenki dostosowane do swoich możliwości głosowych
   • akompaniuje z wykorzystaniem instrumentu muzycznego
   • uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi
    o ważnych sprawach
   • jest zainteresowane książkami
   • uważnie słucha opowiadania i zadaje pytania do jego treści
   • utrzymuje prawidłową postawę ciała podczas biegania, chodzenia, skakania

   

DZIECKO:

 • zna i opisuje niektóre zjawiska atmosferyczne występujące wiosną
 • stosuje w wypowiedziach nowo poznane wyrazy dotyczące opisu cech pory roku zgodnie z ich znaczeniem
 • zna symbole zjawisk atmosferycznych
 • zna schemat ciała człowieka – potrafi nazwać i wskazać części ciała
 • bawi się zgodnie z innymi dziećmi, przestrzega reguł zabawy
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach usprawniających aparat artykulacyjny
 • uważnie słucha opowiadania i zadaje pytania do jego treści
 • opowiada własnymi słowami treść wysłuchanego utworu, zachowując kolejność zdarzeń
 • wnioskuje o obserwowanych zmianach w przyrodzie w związku ze zmianą pór roku
 • dostrzega różnice w szczegółach obrazków
 • podczas zabaw reaguje na sygnał słowny
 • potrafi nazwać aktualną porę roku i opisać słownie jej cechy charakterystyczne
 • zna nazwy i zastosowanie wybranych narzędzi ogrodniczych
 • umie bezpiecznie posługiwać się wybranymi narzędziami ogrodniczymi
 • chętnie uczestniczy w zabawach słownych
 • w prawidłowy sposób korzysta z zabawek oraz narzędzi ogrodniczych i porządkowych
 • zna etapy prac ogrodniczych i umie je wykonać pod opieką osoby dorosłej
 • umie współpracować w zespole
 • potrafi wykonać pracę według instrukcji
 • dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do składania papieru według wzoru
 • tworzy kompozycje z wykorzystaniem techniki origami z kół
 • chętnie odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem
 • potrafi odtworzyć słowem i ruchem treść wiersza
 • grupuje obiekty w sensowny sposób i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne
 • potrafi zapamiętać układ przedmiotów w przestrzeni i dostrzega zmiany w ich położeniu

ZABAWY I ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE SŁUCH

FONEMATYCZNY

 

SŁUCH FONEMATYCZNY– umiejętność rozróżniania fonemów ( dźwięków

mowy ludzkiej). Oznacza to, że dziecko może wyodrębnić z potoku mowy wyrazy, w wyrazach- sylaby, w sylabach- głoski, a także uchwycić kolejność

głosek w wyrazie.

Właściwie wykształcony słuch fonematyczny umożliwia prawidłową wymowę,

wychwytywanie różnic między słowami podobnie brzmiącymi, ale mającymi

inne znaczenie, a w końcu dokonywanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów,

co stanowi podstawę w nauce czytania i pisania.

Zaburzenia słuchu fonematycznego często powodują trudności w czytaniu

( uporczywe literowanie) i pisaniu ze słuchu.

 

Przykłady zabaw i ćwiczeń:

 

 • rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez różne instrumenty i

przedmioty ( gniecenie gazety, przelewanie wody, przesypywanie kaszy,

stukanie klockami itp.), rozpoznawanie głosów zwierząt i sprzętu

gospodarstwa domowego

 • odtwarzanie przez dzieci słyszanego rytmu przy pomocy wyklaskiwania,

wytupywania, wystukiwania

 • rozpoznawanie melodii piosenek po zaśpiewanym fragmencie
 • wyróżnianie sylab w wyrazie, najlepiej za pomocą klaskania (jedna

sylaba- jedno klaśnięcie), przeliczanie sylab w wyrazie i np. tyle

podskoków, przysiadów ile jest sylab

 • wyróżnianie wyrazów w zdaniu, przeliczanie ile jest wyrazów w zdaniu

(tyle podskoków, ile słyszymy wyrazów w zdaniu itp.)

 • zabawa w kończenie wyrazów- podajemy dziecku pierwszą sylabę, np.

ko- a dziecko dodaje-ło ( powstaje: koło)

 • słuchanie wierszy, w których występuje jak najwięcej dźwięków do

naśladowania. Można wykorzystać następujące utwory: „ Lokomotywa”,

„ Ptasie radio”, „Kotek”. Zabawy dźwiękonaśladowcze.

 

Bibliografia:

 1. Chmielewska „ Zabawy logopedyczne i nie tylko” MAC 1996r.