• Do przedszkola można przyprowadzać jedynie zdrowe dziecko !!!
 • Nie należy przyprowadzać dziecka w sytuacji gdy :
 • Wystąpiła gorączka lub stan podgorączkowy
 • Pojawiła się na skórze wysypka, rumień lub świąd
 • Wystąpiło zaczerwienienie śluzówek oka, pojawiła się ropna wydzielina lub silne łzawienie
 • Wystąpiła biegunka, wymioty, ból brzucha
 • Dziecko skarży się na ból ucha
 • Zgłasza problemy z oddychaniem , ma świszczący lub charczący oddech
 • Ma uporczywy kaszel lub katar
 1. Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu wystąpią objawy chorobowe , rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni o tym fakcie i poproszeni o odebranie dziecka z przedszkola.
 2. Do czasu odbioru dziecka przez opiekuna w miarę możliwości dziecko zostanie odizolowane od reszty grupy.
 3. Dziecku nie zostaną podane żadne leki przeciwgorączkowe lub przeciwbólowe z uwagi na brak uprawnień pracowników do podawania leków ( po podaniu leku może nastąpić groźna dla życia reakcja alergiczna)
 4. W razie uzasadnionych wątpliwości nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia dziecka w zajęciach przedszkolnych.
 5. W przypadku wystąpienia choroby zakaźnej prosimy o poinformowanie o tym fakcie dyrektora lub nauczycielki w grupie.

 

RODZICU PAMIETAJ

Przyprowadzanie do przedszkola dziecka chorego najczęściej prowadzi do pogłębienia choroby , ponadto stanowi zagrożenie dla innych przedszkolaków i pracowników przedszkola.

 

         PROCEDURA  PRZYPROWADZANIA DZIECI  DO PRZEDSZKOLA

 • Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola do godziny 830
 • Potrzebę późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola należy zgłosić nauczycielce w grupie dzień wcześniej lub telefonicznie w tym samym dniu, ale nie później niż do godziny 900
 • Rodzice lub opiekunowie przyprowadzając dziecko do przedszkola mają obowiązek przekazać je pod opiekę nauczycielki. Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka samego przed przedszkolem, tak, aby „samo weszło”.
 • Dziecko przyprowadzane do przedszkola musi być zdrowe.
 • W trosce o zdrowie innych dzieci, w wypadku podejrzeń nauczycielki o chorobie dziecka (gorączka, kaszel, katar, wysypka lub inne ) nauczycielka konsultuje przyjęcie dziecka do przedszkola z rodzicem.

PROCEDURA ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 • Dzieci są odbierane z przedszkola przez swoich rodziców lub prawnych opiekunów.
 • Fakt odbierania dziecka z przedszkola, szczególnie gdy odbywa się to z ogrodu przedszkolnego, rodzice powinni zaakcentować, tak aby nauczyciel odpowiedzialny za dziecko wiedział, że zostało odebrane.
 • Rodzice lub prawni opiekunowie mogą upoważnić do odbioru dziecka z  przedszkola inne osoby pełnoletnie.
 • Osoba niepełnoletnia nie może odbierać dziecka z przedszkola.
 • Rodzice lub prawni opiekunowie podpisując upoważnienie dla innej osoby biorą pełną odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dziecka w czasie powrotu do domu z upoważnioną osobą.
 • W przypadkach konieczności odebrania dziecka przez osobę nieletnią rodzice wyrażają na piśmie zgodę opatrzoną stwierdzeniem, iż ponoszą pełną i całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie nieletnich podczas powrotu do domu.
 • Upoważnienia dokonuje się pisemnie na odpowiednim druku
 • Druki upoważnień wydaje nauczyciel-wychowawca grupy, do której uczęszcza dziecko lub można pobrać ze strony internetowej przedszkola.
 • Upoważnienie ważne jest na jeden rok szkolny, podpisem w kolejnym roku szkolnym rodzic potwierdza, że upoważnione osoby są nadal właściwie wymienione.
 • Upoważnienia przechowuje nauczyciel w dokumentacji grupy w zamkniętym biurku. Listy powinny być aktualizowane przez rodzica.
 • Na telefoniczną prośbę rodzica osobie bez pisemnego upoważnienia dziecko nie może być wydane.
 • W razie jednorazowej sytuacji zmuszającej rodziców do odebrania dziecka przez inną osobę niż wskazana w upoważnieniu, rodzic powinien zgłosić ten fakt rano nauczycielce w grupie wraz z pisemnym upoważnieniem dla tej osoby do odbioru w danym dniu.
 • Na prośbę nauczyciela osoba odbierająca dziecko z przedszkola powinna okazać potwierdzający jej tożsamość dokument ze zdjęciem.
 • Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 • Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek odebrania dziecka z przedszkola najpóźniej do określonego czasu funkcjonowania placówki tj. do godz.1700
 • W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola po godzinach funkcjonowania placówki nauczyciel odpowiedzialny za dziecko zobowiązany jest do zorganizowania odbioru dziecka:
 • kontakt telefoniczny z rodzicami;
 • kontakt telefoniczny z inną upoważnioną osobą;
 • przekazanie informacji na policję.
 • Do czasu odebrania dziecka przez rodziców, inną upoważnioną osobę lub policję nauczyciel nie może wyjść z dzieckiem poza teren przedszkola, ani pozostawić dziecka pod opieką innej nieupoważnionej osoby.

ZASADY KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 121 „ZIELONYM PRZEDSZKOLU”  UL. TRAMWAJOWA 34 WE WROCŁAWIU

 • 1

KARTA DO ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 1. Dla każdego dziecka przeznaczona jest karta lub brelok oznaczona indywidualnym numerem. Karta i brelok mają takie same funkcjonalności.
 1. Karta i brelok nie są imienne- posiadają numer identyfikacyjny.
 1. Karta jest własnością Przedszkola nr 121 „Zielonego Przedszkola” ul. Tramwajowa 34 we Wrocławiu. . Nie należy umieszczać na niej żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp.
 2. Rodzic zobowiązany jest do zwrotu karty na koniec edukacji w Przedszkolu.
 1. Rodzic/opiekun otrzymują bezpłatnie  karty lub breloki i zobowiązuje się do rejestrowania za jej pomocą czasu pobytu dziecka w przedszkolu w momencie wejścia i wyjścia z budynku przedszkola.
 2. Fakt utraty karty musi zostać niezwłocznie zgłoszony do dyrektora Przedszkola nr 121 „Zielonego Przedszkola” oraz do wychowawców grup.
 3. W przypadku utraty lub zniszczenia karty będącej własnością Przedszkola nr 121 „Zielonego Przedszkola” rodzic/opiekun zostaje obciążony kwotą rekompensującą koszt zakupu nowej karty.
 • DODATKOWE KARTY DO ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU
 1. Rodzic/opiekun prawny ma możliwość otrzymać dodatkową kartę lub brelok, której także nie należy podpisywać, naklejać naklejek itd. (na ustny lub pisemny wniosek do dyrektora placówki). Dodatkowy brelok lub karta może być wyrobiony dla osoby upoważnionej do odebrania dziecka z przedszkola.
 2. W przypadku zgubienia lub zniszczenia stosuje się zapis § 1 ust. 7
 3. Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie kart.

 

 • EWIDENCJA CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU
 1. Czytnik do ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu umieszczony jest na ścianie  w holu wejściowym przy gabinecie dyrektora.
 1. Przyłożenie karty do czytnika  powinno nastąpić niezwłocznie po wejściu rodzica/opiekuna do przedszkola.
 1. Zbliżenie karty do czytnika powoduje zaznaczenie godziny wejścia lub wyjścia z przedszkola dziecka wraz z rodzicem /opiekunem prawnym.
 1. W celu zarejestrowania godziny wejścia lub wyjścia dziecka, należy zbliżyć kartę do czytnika, nie dłużej niż na dwie sekundy.
 1. Potwierdzenie poprawnego zarejestrowania się i wyrejestrowania się widnieje na ekranie czytnika w formie napisu „Rejestracja”
 1. W przypadku niezarejestrowania godziny przyprowadzenia lub odebrania dziecka, odpłatność naliczana będzie od godz. 7.00 do godz. 17:00. Każdego dnia dziecku przysługuje 5 godzin bezpłatnych.
 1. W przypadku zauważenia usterki czytnika, rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego przekazania tej informacji dyrektorowi lub wicedyrektorowi, bądź nauczycielowi na grupie, który odnotuje godzinę przyjścia lub wyjścia dziecka w formie papierowej, a po usunięciu usterki dane te będą wprowadzone do systemu.
 • SPOSÓB NALICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT I WYŻYWIENIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU
 1. Miesięczna wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje aktualna Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określania czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalania wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wrocław w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć.
 1. Płatności naliczane są z dołu na podstawie odczytów z elektronicznej rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu.
 2. Do rejestracji pobytu dziecka w Przedszkolu brane jest pod uwagę pierwsze zdarzenie wejścia i ostatnie zdarzenie wyjścia. Pozostałe są przez system ignorowane, służą tylko do otwierania drzwi wejściowych.
 3. Stawka żywieniowa za jeden dzień pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 12,00 zł ( dwanaście złotych  )

 

Zasady korzystania z elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka w Przedszkolu nr 121 „Zielonym Przedszkolu” ul. Tramwajowa 34 we Wrocławiu wchodzą w życie od 1 maja 2018 r.

REGULAMIN

 KORZYSTANIA Z SALI REKREACYJNEJ

 

 1. Sala rekreacyjna przeznaczona jest wyłącznie do realizacji zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych, zabaw dzieci, zajęć dodatkowych oraz uroczystości
 2. Sala rekreacyjna dostępna jest dla dzieci i osób prowadzących zajęcia w godzinach określonych przez aktualny ramowy rozkład zajęć.
 3. Z sali rekreacyjnej mogą korzystać dzieci, wyłącznie pod opieką nauczycieli lub instruktorów zajęć dodatkowych.
 4. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele i instruktorzy omawiają z dziećmi zasady bezpiecznego korzystania z sali rekreacyjnej.
 5. Osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci przebywających w sali. Niedopuszczalne jest pozostawienie ich bez opieki.
 6. Wszystkie urządzenia w sali oraz pomoce dydaktyczne mogą być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.
 7. Po zakończeniu zajęć i zabaw pomoce dydaktyczne oraz inny sprzęt pomocniczy należy uporządkować i zostawić w oznaczonych miejscach. Odpowiedzialni za przeprowadzenie tych czynności są nauczyciele i instruktorzy.
 8. Podczas uroczystości i imprez przedszkolnych w sali rekreacyjnej stosujemy ogólne zasady:
 • cisza podczas występów,
 • wychodzenie dopiero po zakończeniu całego przedstawienia przygotowanego przez wszystkie grupy występujące w danym dniu,
 • dbanie o  wspólny komfort osób oglądających,
 • nie rozpraszanie małych aktorów,
 • tulimy płaczące maluszki-rodzeństwo w innym pomieszczeniu,
 • wyłączamy telefony,
 1. Po zakończeniu uroczystości, rodzic/opiekun przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka na sali rekreacyjnej.
 2. Podczas trwania zajęć dodatkowych wszystkie osoby  przechodzące  przez salę  rekreacyjną proszone są o szybkie i ciche jej opuszczenie.
 3. Rodzic/opiekun czeka na dziecko uczestniczące w zajęciach na sali rekreacyjnej,  w holu przedszkola.
 4. Wchodzimy na salę rekreacyjną w ochraniaczach  na obuwie.
 5. Po zakończeniu zajęć, ostatnia osoba wychodząca z sali rekreacyjnej jest zobowiązana do pozostawienia jej w należytym porządku oraz do zamknięcia okien i drzwi balkonowych.

 

Prosimy o przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie.

Pomogą nam one  radośnie  bawić się i efektywnie  pracować wszystkim  każdego przedszkolnego  dnia.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA  Z OGRODU PRZEDSZKOLNEGO

 1. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, dzieci uczestniczą w zajęciach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym. W okresie grzewczym przedszkole monitoruje stan powietrza i informuje wszystkich poprzez umieszczenie informacji w holu wejściowym.
 2. Dzieci mogą przebywać w ogrodzie przedszkolnym wyłącznie pod opieką nauczyciela lub innej osoby dorosłej.
 3. Podczas zabawy dzieci przestrzegają zasad bezpieczeństwa ustalonych z nauczycielami.
 4. Osoba upoważniona przez rodzica, w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki lub osoby pełniącej dyżur w szatni lub na podwórku okazać go.
 5. Rodzice/opiekunowie nie mogą przechodzić przez ogrodzenie, oraz odbierać w ten sam sposób dzieci.
 6. W przypadku pozostania rodzica/opiekuna w ogrodzie przedszkolnym po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem), za jego bezpieczeństwo odpowiada już rodzic.
 7. Na pożegnanie dziecko podaje dłoń nauczycielowi i od tego momentu odpowiedzialność za dziecko przejmuje rodzic/opiekun.
 8. Niedopuszczalne jest pozostawienie dzieci bez opieki po odebraniu dziecka.
 9. Prosimy o zamykanie bramki wejściowej ze względu na bezpieczeństwo bawiących się na podwórku dzieci.
 10. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola powinna wyrejestrować dziecko z systemu rejestrującego znajdującego się holu przedszkola.
 11. Skrzynię z zabawkami w ogrodzie przedszkolnym może otwierać nauczycielka opiekująca się daną grupą dzieci. Po zakończeniu zabaw zabawki powinny być włożone do skrzynki ( porządkują dzieci).
 12. Piasek z piaskownic nie powinien być przenoszony przez dzieci w inne miejsca placu zabaw.
 13. Wszyscy proszeni są o szanowanie roślin, które umilają zabawę i tworzą dogodne środowisko do obserwacji przyrody.
 14. Każda grupa dba o rośliny w swoim grupowym warzywniaku.

 

               WPROWADZONE ZARZĄDZENIEM DYREKTORA PRZEDSZKOLA Z DNIA 03.05.2017 r.