Promocja aktywności fizycznej i nawyków związanych ze zdrowym trybem życia, w tym także racjonalnego odżywiania, to główne cele programu „Mali Wspaniali”, który realizowany jest w naszym przedszkolu .

W projekcie biorą już udział  wszystkie nasze dzieci , które oswoją się z elementami sztuk walki. Zajęcia poprowadzą specjalnie przeszkoleni studenci z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Pasjonaci sportu,wraz z metodykami i ekspertami, opracowali program zajęć sportowych, który powstał z połączenia metodyki gier i zabaw z elementami karate tradycyjnego.

Głównym założeniem programu jest prowadzenie profilaktyki zdrowotnej przedszkolaków z naciskiem na przeciwdziałanie wadom postawy i stóp oraz rozwój psychomotoryczny dzieci. Dodatkowym atutem zajęć jest nauka wybranych zagadnień ze sztuk walki, co wpływa na poprawę procesów poznawczych dzieci, zmniejsza nadpobudliwość ruchową, pozwala przedszkolakom na zidentyfikowanie swoich mocnych stron, uczy współpracy w grupie oraz wzmacnia sferę emocjonalno-społeczną. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu ( we środy) i są bardzo lubiane przez nasze dzieci.

maliwspaniali

Innowacyjny program edukacyjny „Lekcje twórczości – twórcze rozwiązywanie problemów (TRP) w praktyce” powstał z inicjatywy Akademii Twórczego Nauczyciela przy wsparciu i zaangażowaniu Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Program jest jednym z głównych założeń strategii edukacyjnej miasta.

Wyzwania, które stawia młodym ludziom współczesny świat, stały się pretekstem do opracowania nowej strategii zabawy, kształcenia dzieci, z wykorzystaniem metodyki twórczego rozwiązywania problemów. Coraz częściej wymaga się od dzieci samodzielnego poszukiwania i pozyskiwania wiedzy poprzez twórcze spojrzenie na świat, ciekawego zadawania pytań, robienia coś z niczego.

Ważnym założeniem programu jest przygotowanie młodego człowieka, który kończąc naukę w szkole podstawowej będzie miał przekonanie, że przyczyniła się ona w sposób istotny do lepszego rozumienia otaczającej go rzeczywistości i że należy on do pokolenia młodych ludzi, którzy stojąc przed koniecznością konkurowania w coraz szybciej rozwijającym się świecie, potrafią rozpoznawać i rozwiązywać twórczo problemy, w tym problemy przyszłości.

Tak rozumiane kształcenie umieści wrocławskie przedszkola i szkoły w gronie podmiotów, które są twórcami, a nie tylko odbiorcami idei i innowacyjnych rozwiązań we współczesnej edukacji.

Z Przedszkola nr 121 „Zielonego Przedszkola” w roku szkolnym 2015/2016 w szkoleniu uczestniczyło trzy nauczycielki, które w swoich grupach  realizują innowację pedagogiczną , w latach ubiegłych i obecnym dalej pracują wykorzystując zdobyte już doświadczenie i umiejętności z TRP.

Program wychowania przedszkolnego „Trampolina” jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli (określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.). Zgodnie z podstawą programową nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest przez proces kształcenia obejmujący opiekę, wychowanie i nauczanie.
W programie wychowania przedszkolnego „Trampolina” została przedstawiona propozycja wyodrębnienia podobszarów w poszczególnych obszarach (fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym) – na podstawie teorii pedagogiki przedszkolnej, psychologii rozwoju dziecka oraz teorii inteligencji wielorakiej H. Gardnera i teorii inteligencji emocjonalnej D. Golemana. Ponadto poszczególne obszary zostały wzbogacone o cele kształcenia wspierające rozwój kreatywności dziecka – zgodnie z założeniami pedagogiki twórczości i zdolności.
Program został pomyślany w taki sposób, żeby jego treści, oparte na literaturze z zakresu pedagogiki przedszkolnej i psychologii rozwojowej oraz wynikające z podstawy programowej, wzbogacone były praktycznymi rozwiązaniami w pracy nauczyciela z dziećmi.

Od września 2019 r nauczycielka Iwona Finke prowadzi naukę języka niemieckiego korzystając z opracowanego przez siebie programu. Program nauczania dzieci przedszkolnych powstał w oparciu o własne 20 letnie  doświadczenie nauczyciela języka niemieckiego oraz  wiedzę na temat korzyści płynących z wczesnego startu w nauce języka obcego . Nauka języka odbywa się z wykorzystaniem różnych typów aktywności przede wszystkim zaś taniec i muzyka , ekspresja plastyczna, teatr i drama , bajka, gry i zabawy.

Tematyka zajęć zawiera : pozdrowienia i zwyczaje, części ciała, świat zwierząt, kolory i kształty, pojazdy i odgłosy, ubrania, dom , rodzina, życie codzienne, jedzenie, pogoda, przyroda.

Nauczycielka planuje prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców , a także występy teatralne przedszkolaków.

Ewaluacja programu odbędzie się z wykorzystaniem narzędzia najlepiej dostosowanego do najmłodszych dzieci tj. Europejskiego portfolio językowego EPJ8 . Umożliwi ono dziecku i jego rodzicom nie tylko współuczestnictwo w procesie ewaluacji, ale również informuje o postępach.