Promocja aktywności fizycznej i nawyków związanych ze zdrowym trybem życia, w tym także racjonalnego odżywiania, to główne cele programu „Mali Wspaniali”, który realizowany jest w naszym przedszkolu .

W projekcie biorą już udział  wszystkie nasze dzieci , które oswoją się z elementami sztuk walki. Zajęcia poprowadzą specjalnie przeszkoleni studenci z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Pasjonaci sportu,wraz z metodykami i ekspertami, opracowali program zajęć sportowych, który powstał z połączenia metodyki gier i zabaw z elementami karate tradycyjnego.

Głównym założeniem programu jest prowadzenie profilaktyki zdrowotnej przedszkolaków z naciskiem na przeciwdziałanie wadom postawy i stóp oraz rozwój psychomotoryczny dzieci. Dodatkowym atutem zajęć jest nauka wybranych zagadnień ze sztuk walki, co wpływa na poprawę procesów poznawczych dzieci, zmniejsza nadpobudliwość ruchową, pozwala przedszkolakom na zidentyfikowanie swoich mocnych stron, uczy współpracy w grupie oraz wzmacnia sferę emocjonalno-społeczną. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu ( we środy) i są bardzo lubiane przez nasze dzieci.

maliwspaniali

Innowacyjny program edukacyjny „Lekcje twórczości – twórcze rozwiązywanie problemów (TRP) w praktyce” powstał z inicjatywy Akademii Twórczego Nauczyciela przy wsparciu i zaangażowaniu Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Program jest jednym z głównych założeń strategii edukacyjnej miasta.

Wyzwania, które stawia młodym ludziom współczesny świat, stały się pretekstem do opracowania nowej strategii zabawy, kształcenia dzieci, z wykorzystaniem metodyki twórczego rozwiązywania problemów. Coraz częściej wymaga się od dzieci samodzielnego poszukiwania i pozyskiwania wiedzy poprzez twórcze spojrzenie na świat, ciekawego zadawania pytań, robienia coś z niczego.

Ważnym założeniem programu jest przygotowanie młodego człowieka, który kończąc naukę w szkole podstawowej będzie miał przekonanie, że przyczyniła się ona w sposób istotny do lepszego rozumienia otaczającej go rzeczywistości i że należy on do pokolenia młodych ludzi, którzy stojąc przed koniecznością konkurowania w coraz szybciej rozwijającym się świecie, potrafią rozpoznawać i rozwiązywać twórczo problemy, w tym problemy przyszłości.

Tak rozumiane kształcenie umieści wrocławskie przedszkola i szkoły w gronie podmiotów, które są twórcami, a nie tylko odbiorcami idei i innowacyjnych rozwiązań we współczesnej edukacji.

Z Przedszkola nr 121 „Zielonego Przedszkola” w roku szkolnym 2015/2016 w szkoleniu uczestniczyło trzy nauczycielki, które w swoich grupach  realizują innowację pedagogiczną , w latach ubiegłych i obecnym dalej pracują wykorzystując zdobyte już doświadczenie i umiejętności z TRP.

Program wychowania przedszkolnego „Trampolina” jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli (określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.). Zgodnie z podstawą programową nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest przez proces kształcenia obejmujący opiekę, wychowanie i nauczanie.
W programie wychowania przedszkolnego „Trampolina” została przedstawiona propozycja wyodrębnienia podobszarów w poszczególnych obszarach (fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym) – na podstawie teorii pedagogiki przedszkolnej, psychologii rozwoju dziecka oraz teorii inteligencji wielorakiej H. Gardnera i teorii inteligencji emocjonalnej D. Golemana. Ponadto poszczególne obszary zostały wzbogacone o cele kształcenia wspierające rozwój kreatywności dziecka – zgodnie z założeniami pedagogiki twórczości i zdolności.
Program został pomyślany w taki sposób, żeby jego treści, oparte na literaturze z zakresu pedagogiki przedszkolnej i psychologii rozwojowej oraz wynikające z podstawy programowej, wzbogacone były praktycznymi rozwiązaniami w pracy nauczyciela z dziećmi.

http://wke.wroclaw.pl/mppl/

Z ogromną radością informujemy Państwa, że nasze przedszkole od września 2014 roku realizuje Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej. Dzięki niemu mamy 12 godzin zajęć z logopedą w tygodniu. Szkolimy się teraz intensywnie, aby z Państwa dziećmi z większą wiedzą i umiejętnościami pracować. We Wrocławiu program realizuje 17 przedszkoli. Przedstawiamy Państwu cele ogólne programu i cele logopedyczne.

CELE OGÓLNE PROGRAMU

  • Przygotowanie dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego i osiągnięcie przez nie powodzenia szkolnego, na miarę swoich możliwości rozwojowych.
  • Wprowadzenie systemowych rozwiązań w zakresie profilaktyki logopedycznej w placówce.

CELE LOGOPEDYCZNE:

  1. Stymulowanie rozwoju mowy i języka tak, aby wszystkie dzieci w grupie osiągnęły:
    • sprawność strony artykulacyjnej, gramatycznej i leksykalnej mowy
    • umiejętność sprawnego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi z bliższego i dalszego otoczenia
    • umiejętność komunikowania o swoich potrzebach i stanach emocjonalnych
  2. Włączenie rodziców w proces stymulacji rozwoju mowy i języka, (a u dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym)

PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA

w „Zielonym Przedszkolu”

Okres przedszkolny to czas intensywnego kształtowania się mowy i języka dziecka, nazywany jest okresem swoistej mowy dziecięcej. O tym, jak istotny wpływ ma prawidłowy rozwój mowy na edukację szkolną dziecka nie musimy nikogo przekonywać. Jednym z istotnych zadań logopedii wychowawczej jest profilaktyka, czyli dbałość o prawidłowy rozwój mowy od momentu narodzin dziecka. Spada ono na barki rodziców, opiekunów, którzy każdego dnia powinni stymulować mowę i myślenie swoich dzieci, a osobami wspierającymi ich w tym zadaniu są nauczyciele i logopedzi. Uświadomieni rodzice i odpowiednio przygotowani nauczyciele rozwijając sprawność językową dziecka, pozytywnie wpływają na kształtowanie się jego mowy. Gdy rozwój mowy dziecka nie przebiega zgodnie z opracowanymi normami, dziecko uczestniczy w zajęciach indywidualnych z logopedą.
W trosce o prawidłowy i wszechstronny rozwój naszych wychowanków przedszkole podejmuje różnorodne działania, realizuje programy edukacyjne, współpracuje z innymi placówkami. Zdając sobie sprawę z roli profilaktyki logopedycznej w skutecznym i prawidłowym posługiwaniu się mową dzieci w wieku przedszkolnym oraz ze świadomości dużych możliwości oddziaływania na ośrodki mowy dziecka do szóstego roku życia nasze przedszkole od września tego roku realizuje Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej.
Profilaktyka Logopedyczna przyczynia się do efektywniejszego i intensywniejszego niwelowania i wyrównywania deficytów w zakresie mowy i myślenia dzieci wymagających wsparcia oraz do stymulowania i wspomagania dzieci uzdolnionych.
Organizowane w naszym przedszkolu zajęcia logopedyczne obejmują m.in.:
– usprawnianie aparatu mowy,
– naukę prawidłowej wymowy,
– naukę prawidłowego oddychania, połykania, żucia i gryzienia,
– pracę nad rozumieniem pojęć,
– pracę nad wzbogacaniem słownictwa,
– poszerzenie wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości,
– rozwijanie mowy ekspresywnej, wdrażanie do budowania dłuższych, ciekawszych i poprawnych wypowiedzi,
– kształcenie słuchu fonematycznego (przygotowanie do nauki czytania i pisania)
– stymulowanie mowy i myślenia (rozwijanie logicznego myślenia, koncentracji, uwagi, pamięci).


Nauka poprawnej wymowy dzieci, rozwijanie ich umiejętności komunikacyjnych jest bardzo istotna i dlatego nasze działania skierowane są do wszystkich wychowanków,
pani logopeda –Iwona Lewandowska-Piwnik pracuje we wszystkich grupach oraz indywidualnie z dziećmi zakwalifikowanymi do terapii logopedycznej po wcześniejszym badaniu.

odinsdokreaProgram „Od inspiracji do kreacji”, ( więcej informacji można uzyskać odwiedzając stronę:http://wke.wroclaw.pl/od-inspiracji-do-kreacji/ )

Nasze przedszkole pracuje z programem ,  realizujemy go  od września 2016 roku

Jesteśmy w drodze…

Współczesny, dynamicznie zmieniający się świat stawia przed nauczycielami ogromne wymagania. Powodzenie w dorosłym życiu naszych uczniów będzie zależało w dużej mierze od ich umiejętności podejścia do codziennych obowiązków, realizacji trudnych wyzwań, radzenia sobie z tempem i złożonością przekształcającej się rzeczywistości.

Stąd przekonanie, że już nauczyciele przedszkoli powinni podjąć się wspierania rozwoju swoich wychowanków poprzez działania inspirujące do twórczej aktywności. Kontynuacji takich działań wymagają kolejne etapy edukacji przy jednoczesnym wspomaganiu ucznia w budowaniu postawy otwartości na świat i drugiego człowieka, a także pobudzaniu potrzeby poszukiwania i odkrywania nowych rozwiązań oraz zmieniania rzeczywistości według uznanego systemu wartości.

Ta droga edukacji powiązana ze stałym, świadomym budowaniem motywacji wewnętrznej do bycia twórczym prowadzi do wychowania pokoleń odważnych, kreatywnych młodych ludzi. Potrzeba więc zaangażowanych, refleksyjnych wszechstronnie przygotowanych do nowoczesnego kształcenia nauczycieli. Żeby wychowywać „poszukujących i twórczych” trzeba w sobie pielęgnować taką postawę i dbać o rozwój.

W roku 1995 w Pracowni Rozwoju przez Sztukę Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego we Wrocławiu – w atmosferze innowacyjnych poszukiwań zrodziła się koncepcja doskonalenia nauczycieli metodami aktywności twórczej i pedagogiki artystycznej. Powstał nurt programów autorskich, których autorzy sięgnęli po najnowsze osiągnięcia współczesnej metodyki nauczania, opierając się o osiągnięcia światowej psychologii. Stworzono projekty integracji międzyprzedmiotowej, innowacje pedagogiczne. W pracy z uczniami preferowano metody projektu, zabawy twórczej, warsztatu edukacyjnego – wiążąc dziedziny nauk ze sztuką i aktywnością fizyczną.

Z czasem, w roku 1998, powstał program – Wrocławska Koncepcja Edukacyjna – którego ideą było stworzenie dzieciom i młodzieży środowiska sprzyjającego holistycznemu rozwojowi, z jednoczesnym uwzględnieniem wsparcia emocjonalnego wychowanków, w kontakcie ze sztuką, we współpracy z rodzicami, instytucjami kultury, oświaty, innymi…,w szeroko rozumianej przestrzeni społecznej. Program połączył placówki oświatowe – od przedszkola do ostatnich klas szkoły podstawowej i nawet do liceum.

Jednym z głównych nurtów wzajemnego uczenia stanowiły realizacje projektów międzyszkolnych, przeglądy i festiwale, konkursy, gry miejskie, prezentacje sceniczne, służące do dziś rozwijaniu zdolności i zainteresowań, wzajemnemu poznawaniu się, zdobywaniu cennych doświadczeń, przyjaźni.

Upłynęło wiele lat, a my wciąż jesteśmy w drodze… W programie uczestniczyło już wiele tysięcy wychowanków, wielu powraca do swoich nauczycieli, często pozostają w stałym kontakcie ze szkołą. Stale dołączają do programu nowe placówki, nawiązaliśmy przyjaźnie ze szkołami w innych miejscowościach , pokazujemy nasz dorobek zainteresowanym nauczycielom w Polsce i za granicą. Realizujemy międzynarodowe projekty. I wciąż intensywnie

uczymy się – od siebie i od innych, wciąż poszukujemy skutecznych metod wspierania rozwoju dzieci i młodzieży.

Wyjątkowy klimat wokół opisanej edukacji tworzą aktywni, zaangażowani nauczyciele przygotowani do pełnienia roli przewodników. Towarzyszą swoim wychowankom w drodze rozwoju inspirując ich do działania, stwarzając przestrzeń i szansę do stawania się człowiekiem twórczym, kreatorem zmiany potrafiącym odnaleźć Siebie w otaczającej rzeczywistości.

Katarzyna Zawadzka (autorka programu)

Zdjęcia z realizowanego programu są zamieszczone w zakładce „Galerie” w roku 2017/2018 i 2016/2017 lub można je obejrzeć klikając na niżej zamieszczone linki:

Od września 2019 r nauczycielka Iwona Finke prowadzi naukę języka niemieckiego korzystając z opracowanego przez siebie programu. Program nauczania dzieci przedszkolnych powstał w oparciu o własne 20 letnie  doświadczenie nauczyciela języka niemieckiego oraz  wiedzę na temat korzyści płynących z wczesnego startu w nauce języka obcego . Nauka języka odbywa się z wykorzystaniem różnych typów aktywności przede wszystkim zaś taniec i muzyka , ekspresja plastyczna, teatr i drama , bajka, gry i zabawy.

Tematyka zajęć zawiera : pozdrowienia i zwyczaje, części ciała, świat zwierząt, kolory i kształty, pojazdy i odgłosy, ubrania, dom , rodzina, życie codzienne, jedzenie, pogoda, przyroda.

Nauczycielka planuje prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców , a także występy teatralne przedszkolaków.

Ewaluacja programu odbędzie się z wykorzystaniem narzędzia najlepiej dostosowanego do najmłodszych dzieci tj. Europejskiego portfolio językowego EPJ8 . Umożliwi ono dziecku i jego rodzicom nie tylko współuczestnictwo w procesie ewaluacji, ale również informuje o postępach.