Koncepcja pracy  Przedszkola nr 121 „Zielonego Przedszkola” Wrocław ul. Tramwajowa 34 na lata 2022-2024

 koncepcja pracy przedszkola zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną Przedszkola nr 121 „ Zielone Przedszkole” w dniu 15 września 2022 r. i przyjęta uchwałą Rady Pedagogicznej do realizacji.

„ Zielone” Przedszkole nr 121 we Wrocławiu zlokalizowane jest przy ul. Tramwajowej 34. Zaciszne, w pobliżu Parku Szczytnickiego, stwarza dzieciom możliwości wszechstronnego harmonijnego rozwoju. Budynek przedszkola został zaprojektowany oraz wykonany przez pracowników Politechniki Wrocławskiej. Przedszkole może pomieścić około 140 dzieci, łączna powierzchnia użytkowa wynosi aż 1050 m2. Budynek jest parterowy, w każdej sali (75 m2) znajdują się wyremontowane w 2015r. łazienki dla dzieci,  w czterech  pomieszczenia tzw. leżakownia, które w starszych grupach znalazło inne przeznaczenie ( magazynki na pomoce dydaktyczne). Ogromna sala rekreacyjna (170m2) przeznaczona do zabaw i ćwiczeń dzieci oraz organizacji uroczystości przedszkolnych. Z każdej sali można  wyjść na podwórko przedszkolne. Posiadamy tarasy dla dzieci, które mają bezpieczną nawierzchnię . Przygotowujemy smaczne, urozmaicone, zbilansowane posiłki , korzystając z pieca konwekcyjno parowego. Wprowadziliśmy dekadowo serwowany śniadaniowy „ szwedzki stół”, czwartkowe kanapki komponowane wg wzoru przez dzieci , pieczenie chleba 1 x w tygodniu. Mamy wyremontowaną kuchnię przedszkolną. Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, pozostały czas przebywania dzieci w placówce jest odpłatny i wysokość opłaty regulują odrębne przepisy. Rodzice zobowiązani są do rejestrowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu. Statut „Przedszkola nr 121”  jest najważniejszym dokumentem w placówce określającym ramy funkcjonowania przedszkola. Wszyscy pracownicy przedszkola, rodzice przedszkolaków mają obowiązek znać treść dokumentu i stosować jego zapisy. Rekrutacja dzieci dokonywana jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, w formie elektronicznej w terminach i na zasadach określonych przez organ prowadzący.

 • Pracujemy, aby absolwenci naszego przedszkola byli otwarci , twórczy, komunikatywny, przygotowani do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znającymi  siebie i swoje możliwości, akceptującymi odrębność innych, potrafiącymi odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązującymi  problemy, dążącymi  do osiągnięcia sukcesu i radzącymi  sobie z trudnościami.
 • Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania dzięki czemu przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.
 • Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki pracy nauczycieli, personelu placówki, i ofercie zajęć dodatkowych, rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.
 • Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie. Każdemu dziecku zapewniają  podmiotowe traktowanie , są ich partnerami, stoją obok, pozwalając na ujawnianie dziecięcych pomysłów, zachęcając je jednocześnie do pełnej ich realizacji . Dbają o ich pełny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Dobra atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
 • Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
 • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi partnerami , a działania nasze są skoordynowane. Dzięki temu tworzy pełniejszą ofertę edukacyjną i wzbogaca bazę materialna co sprzyja przyjaznej atmosferze , dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
 • Nasze przedszkole jest przyjazne dzieciom. Ciągle doskonalimy bazę lokalową. Pracujemy nad wyposażaniem placówki w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy. Zielony labirynt , ścieżka sensoryczna , górka saneczkowa i wspinaczkowa, basenik, szachy plenerowe, drewniane skrzynie kwiatowe i ziołowe zachęcają dzieci do aktywności w ogrodzie przedszkolnym.
 • Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra lokalizacja, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia, dobre działania dydaktyczno – wychowawcze wpływają na wysoką ocenę przedszkola. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalowa, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1700 Do przedszkola uczęszcza około 140 dzieci, które bawią się i uczą w grupach ujednoliconych lub zbliżonych wiekowo. Ramowy rozkład dnia ułożony jest  godnie z zaleceniami nowej podstawy programowej,  przewiduje kontakt z językiem obcym nowożytnym ( w naszym przedszkolu jest to język niemiecki ). Zagospodarowanie czasu dla dzieci przebywających do 10 godzin w placówce przewiduje następujące aktywności dzieci.

 • zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem
 • klocki Lego
 • szachy
 • basen
 • piłka nożna
 • ceramika
 • tańce

Dzieci uczestniczą w zajęciach  finansowanych przez Gminę Wrocław:

 • „ Mali wspaniali”
 • rytmika
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • Lekcje muzealne
 • język nowożytny
 • zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem

Przedszkole zatrudnia 38 osób w tym: nauczyciele na pełnych etatach, nauczycieli  zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu tj. nauczyciel od gimnastyki korekcyjnej , katecheta oraz logopeda, dwóch, pracowników administracji, pozostali to pracownicy obsługi.

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje pedagogiczne, dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dzieckiem, ma udokumentowane umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Dzieci i nauczycielki biorą często udział w rozmaitych konkursach o zasięgu gminnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym. Posiadamy liczne sukcesy oraz certyfikaty potwierdzające wysoka jakość naszej pracy. W Przedszkolu prężnie działa Rada Rodziców, wspierająca działalność statutową placówki

Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzone są w oparciu o programy zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji

Do realizacji treści programu wykorzystujemy różne metody pracy, miedzy innymi:

 • – prof. E.Gruszczyk –Kolczyńskiej – zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej,
 • – kinezjologia edukacyjna Denisona – zajęcia i zabawy z zakresu mowy i myślenia – ”gimnastyka mózgu”
 • – pedagogika zabawy „Klanza” – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji,
 • – muzykoterapia – obszar edukacji kulturowo-estetycznej, zabawy dowolne , odpoczynek dzieci
 • – metody aktywne : gimnastyka twórcza R.Labana i K.Orffa, techniki parateatralne ( zabawy w teatr),
 • – elementy metody Ireny Majchrzak- przygotowanie do nauki pisania i czytania,
 • – technika mandali głównie w zajęciach i zabawach plastycznych,
 • – koncepcja wczesnego nauczania matematyki „ Magiczny Świat Liczb Willego”
 • – Edukacja twórcza w przedszkolu
 • – Metoda Batti Strauss

Priorytetem naszej działalności jest bezpieczeństwo, akceptacja i poszanowanie praw naszych wychowanków, doskonalenie  jakości pracy naszego przedszkola poprzez rozpoznawanie potrzeb środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi.

W naszym Przedszkolu DZIECKO:

 1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.
 2. Czuje się bezpiecznie.
 3. Rozwija się twórczo i jest samodzielne.
 4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.
 5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
 6. Buduje pozytywny obraz samego siebie.
 7. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
 8. Osiąga gotowość szkolną na wysokim poziomie.

W naszym Przedszkolu RODZICE:

 1. Uzyskują pomoc specjalistów.
 2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
 3. Dzielą się swoimi spostrzeżeniami o pracy przedszkola, bezpośrednio rozmawiają z nauczycielem, dyrektorem o trudnych sprawach wychowawczych.
 4. Aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola.
 5. Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach:( pomagają w realizacji podejmowanych prac modernizacyjnych, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronna pomoc, służą swoją zawodową wiedzą, prowadzą stronę internetową)
 6. Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką
 7. Spotykając się , rozmawiając , wspólnie działając poznaje się różne zasoby dzieci, nauczycieli, rodziców

W naszym Przedszkolu NAUCZYCIELE:

 1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki.
 2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
 3. Tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i placówki.
 4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 5. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.
 6. Wszyscy nauczyciele wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy.
 7. nauczyciele systematycznie uzyskują kolejne stopnie awansu zawodowego
 8. Nauczyciele pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.
 9. Monitorują efektywność własnej pracy.
 10. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
 11. Prowadzą obserwację pedagogiczną, która wykorzystywana jest do indywidualnego doboru metod wychowawczych
 12. Proponują rodzicom nowe formy współpracy

MOCNE I SŁABE STRONY PRZEDSZKOLA – SZANSE I ZAGROŻENIA

Do analizy wykorzystano narzędzia badawcze:

   • Opinia rodziców (absolwentów przedszkola )
   • analiza danych o aktualnym stanie bazy kadrowej, materialnej i lokalowej.
   • Opinia pracowników przedszkola
   • Opinia instytucji współpracujących z placówką

Mocne strony

   • nauczyciele preferują indywidualne podejście do dzieci;
   • dyrektor operatywny, życzliwy, otwarty na innowacje;
   • nauczyciele doskonalący swoją pracę;
   • profil przedszkola ukierunkowany na działania pro zdrowotne i ekologiczne i matematyczne
   • duża częstotliwość imprez z udziałem rodziców;
   • zadowolenie ze strony rodziców i dzieci;
   • bardzo dobre usytuowanie przedszkola,
   • przedszkole działa w „Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie”, w ”Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój” ,  Mali Wspaniali , Edukacja Filmowa Najmłodszych, Ptakoliczenie,  posiadamy złoty certyfikat „ Zdrowa stołówka”
   • Jesteśmy organizatorem konkursu konkursu Rymowanki Wrocławskie w ramach projektu Przedszkolna Nagroda Wrocławia
   • W przedszkolu działa komunikator dla rodziców na stronie internetowej przedszkola
   • przekazywanie informacji rodzicom o ważnych sprawach w formie elektronicznej,
   • duże wsparcie finansowe otrzymywane od rodziców( darowizny , 1,5% podatku)
   • skuteczne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
   • określona procedura odbierania i przyprowadzania dzieci do przedszkola,
   • system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu, otwieranie drzwi wejściowych na chipa)
   • przestrzeganie zasad dotyczących organizacji wyjazdów, wyjść, zamykane drzwi do placówki,
   • Smacznie i zdrowo, zgodnie z przepisami, żywienie  dzieci, przestrzeganie  procedur przygotowania posiłków, przestrzegany jest system HACCP, korzystanie w trakcie przygotowanie posiłków z pieca konwekcyjno – parowego
   • Dokonywane są wymagane prawem przeglądy budynku i wyposażenia,
   • Duża 170 m2 sala rekreacyjna wykorzystywana do różnych celów
   • Wyremontowana kuchnia , wyposażona w najnowsze urządzenia kuchenne i piec konwekcyjny

Słabe strony

 •                   niejednakowa aktywność członków Rady Pedagogicznej,
   • niewystarczająca ilość sprzętu komputerowego i oprzyrządowania do pracy personelu,

Szanse

   • przekonanie środowiska rodzinnego o celowości i skuteczności współpracy;
   • pomoc finansowa środowiska rodzinnego;
   • promocja przedszkola;
   • kontynuacja współpracy z fundacjami i instytucjami, min. z Fundacją Ekorozwoju, Fundacja Strachota, Radą Osiedla, S.P nr 45, 91 z sąsiednimi przedszkolami
   • aplikowanie o dofinansowanie ze środków Gminy Wrocław oraz innych podmiotów.

Zagrożenia

  • często zmieniające się przepisy prawa oświatowego,

„ Bez korzeni nie ma skrzydeł”

 

 

Zadania szczegółowe

 

Forma realizacji Termin realizacji Osoby odpowiedzialne Zakładane efekty
Raz , dwa,trzy matematyczne przygody wśród przyrody” Projekt edukacji matematycznej powiązany z rozszerzeniem wiedzy przyrodniczej Cały rok nauczycielki Dzieci
Motyle, motyle Obserwacja rozwoju motyla od poczwarki po dorosłe osobniki Od marca do czerwca nauczycielki Dzieci poznają cały cykl rozwoju motyla
Codzienne szczotkowanie zębów przez wszystkie przedszkolaki Zakup szczoteczek, past, kubeczków ( komplet podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka) Każdy rok szkolny Nauczycielki , koordynator programu Zdrowe zęby
dostęp do wody pitnej w każdej sali dydaktycznej Zakup wody , kubeczków jednorazowych Cały rok Dyrektor, intendent, kucharki, woźne, nauczycielki Zdrowe dzieci , zdrowe nawyki
Zdrowe żywienie:

§  Przygotowanie posiłków w piecu konwekcyjnym

§  Korzystanie ze świeżych ziół

§  Korzystanie tylko z produktów niskoprzetworzonych

§  Stosowanie zamienników dla dzieci alergicznych

§  Pieczenie chleba 1x w tygodniu

§  Czwartkowa kanapka

§  Podawanie  świeżych wyciskanych soków

§  Śniadaniowy szwedzki stół

§  Realizacja programu „ Zdrowy przedszkolak”

Układanie jadłospisu, podnoszenie wiedzy personelu o zdrowym odżywianiu, zakupy w sprawdzonych sklepach i u sprawdzonych dostawców Cały rok Dyrektor, intendent, kucharki , woźne Zdrowe dzieci , zdrowe nawyki żywieniowe
Program promocji zdrowia

 

Projekty cykliczne np. dzień jabłuszka, dzień dyni , dzień fasoli itp Wg ustalonych terminów nauczycielki Zdrowe dzieci
Projekt „ Twórcze rozwiązywanie problemów” Warsztaty, konkursy, przeglądy Wg ustalonych terminów Przeszkoleni nauczyciele Dzieci twórczo rozwiązujące problemy
Współpraca z lokalnymi instytucjami

Szkołą Podstawowa nr 45, 91

LOP

Rada osiedla

Uczelnia

Centrum Poznawcze

Zoo

Mediateka

Humanitarium

Kino Nowe Horyzonty

Warsztaty, spotkania ,konkursy , przeglądy Wg ustalonych terminów nauczyciele Dzieci ,otwarte na nowe doświadczenia, z duża wiedza na temat funkcjonowania i możliwości współczesnego świata
Organizowanie cyklicznych uroczystości wewnątrz przedszkola

§  Pasowanie na przedszkolaka

§  Dzień misia

§  Dzień życzliwości

§  Owocowe dni

§  Mikołajki

§  Spotkania Wigilijne

§  Dzień Babci i Dziadka

§  Zabawa karnawałowa

§  Zajączek wielkanocny

§  Dzień Mamy i Taty

§  Festyn rodzinny

§  Zakończenie roku przedszkolnego

§  Popołudniowe spotkani i warsztaty dla rodziców i dzieci

Spotkania, uroczystości ,projekty , pokazy artystyczne , Wg harmonogramu Nauczycielki , dyrektor Współpraca z rodzicami , dokumentacja zdjęciowa
Organizacja wycieczek Pobyt na świeżym powietrzu , zwiedzanie najbliżej położonych miejsc Wg ustalonych terminów Nauczycielki , wicedyrektor Zadowolone dzieci zwiedza na temat otaczającego świata, dokumentacja fotograficzna
Działania ekologiczne:

§  Segregowanie odpadów

§  Zbieranie baterii, plastikowych zakrętek

§  Dokarmianie ptaków zimą

§  Coś nowego ze starego

§  Drugie życie butelki

§  Kaloszowa rabatka

§  Pionowy ogródek

§  Współpraca z Fundacja Partnerstwo dla Środowiska , kontynuacja działań związanych z zielona flagą

§  Kompostownik

§  Ptakoliczenie

§  Ekologiczne witanie wiosny

§  Ptasi śpiew- gromadzenie płytoteki z odgłosami ptasiego śpiewu

§  Sadzenie krokusów i innych wiosennych kwiatów

§  Zielniki , kwietniki , warzywniaki na tarasach przy każdej grupie

§  Wykorzystanie specjalnych narzędzi do prac w ogrodzie

Konkursy, piękne rabaty,angażowanie rodziców w działania przedszkola, spotkania dla dzieci, konkursy, wykorzystanie niepotrzebnych rzeczy do tworzenia i zabawy,

Aplikowanie o Międzynarodowy Certyfikat Zielone Flagi, wysadzanie cebulek kwiatowych

Wg harmonogramu Nauczycielki, dyrektor Poszerzenie wiedzy ekologicznej dzieci , integracja wokół wspólnego celu ,
Działania charytatywne

§  Zbieranie nakrętek

§  Pomoc zwierzakom ze schroniska

 

 

 

Zbiórka karmy , nakrętek nauczycielki Pomoc innym potrzebującym , uwrażliwienie na krzywdę
Inne przedsięwzięcia  

Coroczna organizacja konkursu dla wrocławskich przedszkolaków , nauczycieli i rodziców, wzmacnianie tożsamości z Wrocławiem

 

nauczycielki

Wzbogacenie ofert edukacyjnej przedszkola
§  Konkurs Rymowanki Wrocławskie

 

§  Biała wstążka Udział w kampanii przeciwko przemocy listopad nauczycielki
§  Akademia Przyjaciół wody ideą tego projektu jest potrzeba szerzenia wiedzy na temat dbania o środowisko, zwrócenia uwagi na problem zmniejszających się zasobów wody na świecie, kształtowania pozytywnych nawyków poszanowania wody, jako źródła życia, poprzez jej oszczędzanie i racjonalne zużycie, a także poprzez współtworzenie szeroko pojętej świadomości proekologicznej młodego pokolenia. Cały rok szkolny nauczycielki
§  Piernikowe legendy Udział w projekcie” Cały Wrocław czyta dzieciom” grudzień nauczycielki
§  Zabierzmy dzieci na dwór  Projekt aktywności, ćwiczeń, wyzwań, sposobów na relaks, naukę, zabawę i co najważniejsze na poznanie otaczającego nas świata. Zabierając dzieci w teren, dajemy im możliwość nawiązania więzi z przyrodą, naturą Cały rok szkolny Wszystkie nauczycielki
§  Projekt  Wolontariatu Europejskiego w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności

 

 

Pobyt wolontariuszy z różnych krajów  zdobywanie nowych umiejętności, kompetencji i doświadczeń oraz rozwój osobisty, społeczny, obywatelski i zawodowy młodych ludzi z całego świat Cały rok szkolny Dyrektor,
Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych

§  Organizacja kiermaszy Wielkanocnego i Bożonarodzeniowego

§  Wypożyczalnia strojów karnawałowych

§  Wnioski o dofinansowanie projektów i działań

§  Udział w event-ach

§  Współpraca z Fundacją Strachoty

 

Wykonanie z dziećmi ozdób , prezentów , zbiórka 1,5 %, wnioski Wg harmonogramu Dyrektor , wicedyrektor , nauczyciele Możliwość drobnych zakupów, remontów , wzbogacenie bazy przedszkola
Działania marketingowe

§  Prowadzenie strony internetowej przedszkola

§  Wykonanie folderu przedszkola

§  Papier firmowy

§  Dbanie o pozytywne tzw” pierwsze wrażenie

Zamieszczanie elektronicznych wiadomości  , folder placówki Dyrektor , referent
Planowane remonty i udoskonalenia

§  Wymiana drzwi wejściowych

§  Oszklenie wejścia do przedszkola

§  Zadaszenie patio i ogrzewanie

§  Nowe urządzenia podwórkowe

Wnioski o dodatkowe środki finansowe 2 x w roku składanie wniosków Dyrektor , konserwator Poprawa warunków dla dzieci i pracowników

 

Zmiany w koncepcji mogą być dokonane na wniosek Rady Pedagogicznej , Rady Rodziców lub dyrektora